Trudne pojęcia
Słownik - język SQL
Deklaratywny język służący do komunikacji z systemem zarządzania relacyjną bazą danych, umożliwiający modyfikację czy pobieranie danych. Stanowi standard w komunikacji z relacyjnymi bazami danych i jest wykorzystywany w wielu popularnych produktach, takich jak MySQL, PostgreSQL czy baza danych Oracle.